Particulieren

Alimentatie

De partner die aantoonbaar geen of nauwelijks nog inkomen heeft na een echtscheiding, kan (partner)alimentatie vragen. Alimentatie is een regelmatige toelage als tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud. In de alimentatieregeling wordt meestal de bepaling opgenomen dat de alimentatie vervalt, zodra  de ontvanger opnieuw trouwt of als er sprake is van een aanmerkelijke  wijziging in het inkomensniveau, bijvoorbeeld door het vinden van betaald werk. Dergelijke wijzigingen dienen direct door de ontvanger aan de ex-partner te worden gemeld, zodat herberekening  van het alimentatiebedrag kan plaatsvinden of de betaling kan worden beëindigd. Het verzwijgen van inkomenswijzigingen en/of de nieuwe relatie komen echter regelmatig voor.
Daarnaast kan het voorkomen dat de ex-partner beweert over onvoldoende financiële draagkracht te beschikken om aan de alimentatieverplichtingen te voldoen. Detective Cuyvers adviseert en doet onderzoek naar de financiële handelswijze van uw ex-partner en rapporteert u gedetailleerd over de bevindingen, zodat u in staat wordt gesteld passende vervolgstappen te ondernemen.

Bezoekrecht

Sinds 1995 is bij echtscheiding co-ouderschap de regel. Bij co-ouderschap blijven beide ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen en nemen samen belangrijke beslissingen zoals de keuze van de school  en medische behandelingen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal de rechter “exclusief” ouderschap toewijzen aan één van de  ouders, bijvoorbeeld bij verwaarlozing of mishandeling. Ingeval de afspraken voor bezoekrecht, eventueel  gerechterlijk opgelegd,  door één van de ouders niet wordt gerespecteerd, kan Detective Cuyvers de benadeelde ouder bijstaan. Ook als er vermoedens bestaan dat er sprake is van ernstige verwaarlozing, psychische en/of fysieke mishandeling door ouders of verzorgers, voert Detective Cuyvers onderzoek voor u uit, waarbij de veiligheid van het betrokken kind nimmer uit het oog verloren wordt.

Car- en homejacking

Dieven waren er oorspronkelijk niet op uit om het slachtoffer te ontmoeten. Integendeel.
De perfectionering van beveiliging- en alarmsystemen van woonhuizen en auto’s heeft er echter toe geleid dat waardevolle spullen steeds vaker door indringing en onder bedreiging van het slachtoffer worden verkregen. Codes van de kluis om toegang te krijgen tot contant geld, het bemachtigen van autosleutels en –papieren worden met grof geweld afgedwongen bij de slachtoffers.  Veelal heeft de dader de dagelijkse handel en wandel van zijn slachtoffer vooraf grondig onderzocht en slaat hij toe op een zorgvuldig gekozen moment.  Op klaarlichte dag, met een smoes bij de voordeur of zelfs bij de het tankstation kan het nietsvermoedende slachtoffer overvallen worden en gegijzeld. De daders gaan er vandoor met de eigendommen. Het slachtoffer blijft, hopelijk  fysiek ongedeerd, veelal voor het leven getraumatiseerd achter. Detective Cuyvers erkent de ernst van dergelijke misdrijven en de noodzaak om de dader of dadergroep op te sporen.

Druggebruik

Het experimenteren met drank en/of drugs door jongeren tussen de 11 en 18 jaar komt op grote schaal voor. Concentratieproblemen, slechte schoolresultaten, agressief gedrag en een verstoord waak-/slaapritme kunnen duiden op mogelijk overmatig  drank- en/of druggebruik. U als ouder kent uw zoon of dochter als geen ander. Plotselinge gedragsverandering van uw kind, het uitgavepatroon, de belangstelling en de samenstelling van de vriendenkring kunnen aanleiding zijn  Detective Cuyvers in te schakelen om de omgevingsfactoren van uw kind nader in beeld te brengen en te rapporteren. Immers, door tijdig in te grijpen, passende zorg en begeleiding te verlenen wordt een structurele verslaving en onomkeerbare gezondheidschade  voorkomen.

Overspel

Artikel 213 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek: “Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht; zij zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd.”
Hoewel overspel geen strafbaar feit meer is sinds 1987, kan de vaststelling ervan, bij echtscheiding,  wel degelijk van invloed zijn op de gerechterlijke uitspraken omtrent de vermogensverdeling en de alimentatieregeling.  Het kan dienen als bewijs voor het feit dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Bovendien kan de vaststelling van overspel de echtscheidingsprocedure aanmerkelijk bespoedigen. De overspelige echtgeno(o)t(e) kan eveneens de aanspraak op het recht van partneralimentatie verliezen. Het vermoeden van overspel roept bij de betrokkenen veelal  uiteenlopende vragen op en bezorgt hen veel verdriet en onzekerheid. Detective Cuyvers is volledig op de hoogte van de mogelijkheden binnen de wetgeving en de juridische consequenties in relatie tot de vaststelling van overspel en kan u bijstaan met het uitvoeren van onderzoek. Uiteraard altijd discreet en met respect voor u en uw omgeving.

Stalking

Het woord stalking komt van het Engelse woord to stalk, wat besluipen betekent. In het Belgisch Strafwetboek wordt het met belaging aangeduid (van het werkwoord belagen, in het nauw brengen). In de meeste gevallen komt stalking voort uit een verbroken relatie, maar kan ook het resultaat zijn van een liefde die voor de stalker onbereikbaar is en onbeantwoord blijft. In de meeste gevallen gaat het om feiten die op zichzelf genomen niet strafbaar zijn, zoals het toesturen van bloemen en presentjes, achtervolgen, bespieden, opbellen en het versturen van brieven of e-mails. Ofschoon deze activiteiten niet illegaal zijn, zijn de contactpogingen voor de gestalkte zeer ongewenst en is er veelal sprake van een hoge contactfrequentie. Hierdoor wordt het dagelijks leven van de gestalkte dusdanig beïnvloed dat deze zich in zijn bewegingsvrijheid beperkt of zelfs bedreigd voelt. Stalking kan strafbare feiten inhouden of tot strafbare feiten leiden, zoals vandalisme, laster, smaad, mishandeling of bedreiging. De politie grijpt pas in op het moment dat zich reeds strafbare feiten hebben voorgedaan.  Samen met Detective Cuyvers kunt u ervoor zorgen dat het zover niet hoeft te komen en bespreekt graag met u de manier om te komen tot een oplossing.

Verdwenen/vermiste personen

Verdwijnt een persoon volkomen onverwacht uit zijn veilige en vertrouwde omgeving en is het langere tijd onbekend waar deze persoon verblijft, spreken we van vermissing. Het verontrustend onvindbaar  blijven van een persoon kan meerdere oorzaken kennen. Soms kiezen mensen er zelf voor om zonder spoor te vertrekken en te ontsnappen aan een door henzelf gecreëerde chaotische (financiële )situatie of om elders te profiteren van betere leefomstandigheden.. Een ongeluk of misdrijf kan ook de oorzaak zijn dat iemand vermist wordt. Mentale of psychische aandoeningen kunnen er de oorzaak van zijn dat iemand verdwaalt en zich niet meer kan identificeren. Vaak is het in het belang van de vermiste persoon zelf om gevonden te worden. Ook indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een misdrijf (denk hierbij aan vrijheidsberoving, chantage, de praktijken van een loverboy of fraude) , de kans op suïcide of een ongeval . Detective Cuyvers beschikt over een netwerk van partners en kan u, ook over de Belgische grens heen, bijstaan in het opsporen en lokaliseren van verdwenen en vermiste personen.

Vriendenkring

Mogelijk stelt u zichzelf vragen bij de veranderingen in het uiterlijk, het gedrag of het uitgavepatroon van uw zoon of dochter. Plotselinge wijzigingen in de belangstelling of de samenstelling van de vriendenkring kunnen aanleiding zijn om Detective Cuyvers te vragen om het omgevingsmilieu en de vriendenkring van uw kind nader te onderzoeken  en te rapporteren. Liegen, spijbelen of erger, strafrechtelijk verwijtbare feiten, zijn van invloed op de persoonlijke ontwikkeling en de toekomst van uw kind.  Middels discrete observatie brengt Detective Cuyvers de activiteiten van uw kinderen, de vriendenkring en het milieu waarin zij zich bevinden in kaart.