Bedrijven

Bedrijfshuisvesting

Mogelijk overweegt u als ondernemer over te gaan tot het huren of aankopen van (ruimere) bedrijfshuisvesting? Uw enthousiasme bij het realiseren van de groeiambities van uw zakelijke activiteiten, kan uw anders zo scherpe en kritische blik vertroebelen. Dat het bedrijfspand, wat u op het oog heeft, mogelijk geassocieerd wordt met activiteiten ‘die het daglicht niet verdragen’, kruist zelfs uw gedachten niet. Alles kent een historie, ook een bedrijfspand. Wie is de eigenaar, welke activiteiten werden voorheen gehuisvest op het adres en wat is de reden dat het leeg staat? En stelt u zich eens voor; het bedrijfspand wordt niet alleen aan u, maar ook aan een andere ondernemer verkocht of verhuurd. En wie is dan de rechtmatige huurder of koper? Detective Cuyvers staat u bij in het vooronderzoek en geeft u de antwoorden op al uw vragen.

Contraspionage

Contraspionage, veelal aangeduid met de Engelse term counter-intelligence, is het zoeken naar en identificeren van spionageactiviteiten.
Bij vaststelling van spionageactiviteiten is het mogelijk de spion aan te houden, maar het kan effectiever en interessanter zijn om hem goed onder controle te houden en zo meer informatie te verzamelen over hetgeen hij weet, met wie hij spreekt, voor wie hij werkt en naar welke informatie hij op zoek is. Detective Cuyvers kan u door observatie, al dan niet participerend, behulpzaam zijn bij het verkrijgen van de gewenste informatie.

Fraude

Fraude is een vorm van bedrog; de zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Fraude kent uiteenlopende verschijningsvormen en kost het bedrijfsleven jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Detective Cuyvers kan u behulpzaam zijn bij de opsporing en vaststelling van diverse vormen van fraude. Hierbij kunt u denken aan fraude in geld, tijd, verduistering van goederen, uw intellectueel eigendom, uw creatieve ontwerp en/of innovatie. Ook in relatie tot verzekerings- en merkenfraude is Detective Cuyvers in staat u de bewijslast te bezorgen die nodig is om tot vervolging van de dader of dadergroep over te gaan.

Jaarrekening / oprichters

‘If you can’t beat them, join them’, is een veel gebruikte spreuk in het zakelijke verkeer. Soms is het beter om ervoor te kiezen uw opponenten te kennen en samen te werken dan te trachten hen te bestrijden. En zodra de samenwerking vorm krijgt, is deze gebaseerd op vertrouwen. Vertrouwt u op uw buikgevoel alleen of baseert u het vertrouwen eveneens op feiten? En al lijken de jaarcijfers voor zich te spreken, weet u zeker dat de werkelijkheid er even rooskleurig uitziet?

En zijn de oprichters van onbesproken gedrag of nemen zij de fiscale- en wettelijke regelgeving niet zo serieus? Overweegt u een joint-venture, bedrijfsovername of een andere vorm van nauwe zakelijke samenwerking? Detective Cuyvers is het aangewezen kantoor om u bij te staan in het doen van feitelijk (voor)onderzoek. Discreet en gedetailleerd. Want zoals het spreekwoord luidt; ‘Better be save than sorry’…..

Onderzoek en controle van personeel

Antecedentenonderzoek

Betrouwbaar personeel is de basis van elke onderneming. Op vooraanstaande of vertrouwelijke posities, eventueel gecombineerd met financiële bevoegdheden, wilt u graag een persoon selecteren met een ‘schoon’ verleden. Middels een referenten- en antecedentenonderzoek kunt u onderzoek (laten) doen. Hieruit blijkt of iemand daadwerkelijk zegt wie hij is – zo sluit u identiteitsfraude uit – en kunt u een inschatting maken of iemand wel of niet te vertrouwen is. De diepte van het antecedentenonderzoek varieert van het raadplegen van registers van bedrijven en instellingen tot het doen van onderzoek in de omgeving van de sollicitant en diens naaste familie en vrienden. Doel van het onderzoek is om na te gaan of de sollicitant ‘van onbesproken gedrag is’ en om de risico’s te inventariseren in hoeverre de persoon in kwestie zich mogelijk in een chantabele positie zou kunnen laten manouvreren.

Concurrentiebeding

Als bepaling in de arbeidsovereenkomst wordt het concurrentiebeding opgenomen met als doel de commerciële belangen van de werkgever te beschermen. Het concurrentiebeding legt de werknemer beperkingen op om na afloop van het dienstverband concurrerende werkzaamheden te verrichten. Veelal overziet de werknemer de consequenties niet van het tekenen voor een concurrentiebeding en blijken de mogelijkheden om dezelfde werkzaamheden te verrichten bij een andere werkgever beperkt of zelfs niet mogelijk. Veel werknemers benaderen klanten actief of gebruiken de kennis van het bedrijf om positieverbetering of het commerciële succes bij de nieuwe werkgever af te dwingen. De mogelijkheid bestaat dat er sprake is van (onrechtmatige) concurrentie, ook als er geen afspraken op papier zijn vastgelegd.

Controle personeel

Niet alle werknemers blijken om te kunnen gaan met de vrijheid en verantwoordelijkheid die zij krijgen in de functie. Privé-activiteiten, het structureel korter werken dan de overeengekomen uren in de arbeidsovereenkomst evenals het oneigenlijk gebruik van door de werkgever beschikbare middelen zoals transport en gereedschap komen voor. Sommigen voeren zelfs concurrerende activiteiten uit in hun vrije tijd voor het eigen bedrijf. Het doen van (preventief) onderzoek kan voor elke organisatie met personeel rendabel zijn. Detective Cuyvers adviseert u graag en kan u van dienst zijn bij de uitvoering van het onderzoek.

Solvabiliteit

Met solvabiliteit wordt de verhouding bedoeld tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans. De vraag is of de onderneming voldoende eigen vermogen heeft om, in geval van liquidatie, alle verstrekkers van vreemd vermogen hun leningen terug te betalen. Wordt het eigen vermogen te klein, of zelfs negatief doordat er met verlies wordt gewerkt, dan zijn de vermogensverhoudingen verstoord. De solvabiliteit is dan onvoldoende om kredietverstrekkers en leveranciers financiële zekerheid te geven. Detective Cuyvers kan voor u op discrete en gestructureerde wijze nagaan in hoeverre uw afnemers en samenwerkingspartners over voldoende solvabiliteit beschikken. Ingeval facturen onbetaald blijven of uw wanbetaler van de aardbodem lijkt te zijn verdwenen, staat Detective Cuyvers u bij in de uitvoering van onderzoek.

Recuperatie voertuigen

Detective Cuyvers is lease- en verzekeringsmaatschappijen, evenals bedrijven met een eigen wagenpark, van dienst bij het opsporen en recupereren van voertuigen. Niet zelden is het eigen personeel betrokken bij de verduistering of diefstal van voertuigen, veelal in een hogere prijsklasse. De werkwijze van de daders kan aanmerkelijk verschillen en is sterk aan verandering onderhevig, mede gezien de verbeterde technische beveiliging om verduistering en diefstal van voertuigen tegen te gaan. Detective Cuyvers adviseert en beschikt over de middelen én mankracht bij het inzetten van de geoorloofde wettelijke methodiek om voertuigen aan de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen.