Vaststelling van overspel

Artikel 213 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek: “Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht; zij zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd.”
Hoewel overspel geen strafbaar feit meer is sinds 1987, kan de vaststelling ervan, bij echtscheiding,  wel degelijk van invloed zijn op de gerechtelijke uitspraken omtrent de vermogensverdeling en de alimentatieregeling.  Het kan dienen als bewijs voor het feit dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Bovendien kan de vaststelling van overspel de echtscheidingsprocedure aanmerkelijk bespoedigen. De overspelige echtgeno(o)t(e) kan eveneens de aanspraak op het recht van partneralimentatie verliezen. Het vermoeden van overspel roept bij de betrokkenen veelal uiteenlopende vragen op en bezorgt hen veel verdriet en onzekerheid. Detectives Cuyvers & Tolaro zijn volledig op de hoogte van de mogelijkheden binnen de wetgeving en de juridische consequenties in relatie tot de vaststelling van overspel en kan u bijstaan met het uitvoeren van onderzoek. Uiteraard altijd discreet en met respect voor u en uw omgeving.